REPUBLIKA E KOSOVËS

AGJENCIA PËR NDIHMË JURIDIKE FALAS

Aplikacioni

I. Kërkuesi i ndihmës juridikeMashkullFemër

I/E MartuarI/E Pa MartuarII. Informata për anëtarët e familjes në bashkësinë familjare
Emri Mbiemri Lidhja familjare Viti i lindjes Profesioni
III. Gjendja financiare

Pensionist/eMe sherbime socialete tjera


IV. Dokumentacioni i bashkangjitur


V. CAKTO NJË TERMIN (Trajtim të rastit online)